Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. ZorgMuse: ZorgMuse, gevestigd te Breda onder KvK nr. 85599271.
2. Klant: degene met wie ZorgMuse een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: ZorgMuse en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens ZorgMuse.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van ZorgMuse zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 maanden geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW.
 4. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Artikel 4 Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt ZorgMuse zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt ZorgMuse slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Artikel 5 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren.
 3. Het honorarium en eventuele kostenraming zijn exclusief BTW.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht

Artikel 6 Betalingen en betalingstermijn

 1. De klant dient betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat ZorgMuse de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 3. ZorgMuse behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is ZorgMuse gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan ZorgMuse.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag ZorgMuse zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van ZorgMuse op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door ZorgMuse, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan ZorgMuse te betalen.

Artikel 8 Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is ZorgMuse gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. ZorgMuse roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan ZorgMuse, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Artikel 9 Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 10 Retentierecht

1. ZorgMuse kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van ZorgMuse heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 1. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan ZorgMuse.
 2. ZorgMuse is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 11 Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan ZorgMuse te verrekenen met een vordering op ZorgMuse.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. ZorgMuse blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van ZorgMuse op grond van wat voor
  met ZorgMuse gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan ZorgMuse zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien ZorgMuse een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft ZorgMuse het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
 5. ZorgMuse behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle geschriften, handouts, presentatiematerialen en trainingsproducten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Deelnemer mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorgaande schriftelijke toestemming van ZorgMuset (laten) kopiëren, met derden delen of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 13 Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten of diensten tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 14 Uitvoering van de overeenkomst

 1. ZorgMuse voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. ZorgMuse heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat ZorgMuse tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat ZorgMuse tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 15 Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan ZorgMuse.

 1. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 2. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert ZorgMuse de betreffende bescheiden.
 3. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door ZorgMuse redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 16 Vrijwaring

De klant vrijwaart ZorgMuse tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door ZorgMuse geleverde producten en/of diensten.

Artikel 17 Klachten

 1. De klant dient een door ZorgMuse geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant ZorgMuse daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 8 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen ZorgMuse uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat ZorgMuse in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat ZorgMuse gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 7. Indien de klacht gegrond is, zal ZorgMuse de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 18 Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan ZorgMuse.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling ZorgMuse ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 19 Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als ZorgMuse een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan ZorgMuse verschuldigd zijn.

Artikel 20 Aansprakelijkheid ZorgMuse

 1. ZorgMuse is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 1. Indien ZorgMuse aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 2. ZorgMuse is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 3. Indien ZorgMuse aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 21 Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer ZorgMuse toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door ZorgMuse niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat ZorgMuse in verzuim is.
 3. ZorgMuse heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel
  indien ZorgMuse kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 22 Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming
  van ZorgMuse in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet
  aan ZorgMuse kan worden toegerekend in een van de wil van ZorgMuse onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet
  van ZorgMuse kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor ZorgMuse 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat ZorgMuse er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. ZorgMuse is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 23 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ZorgMuse zal de klant zo spoedig hiervan op de hoogte brengen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal ZorgMuse de klant hierover van tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ZorgMuse daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal ZorgMuse geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan ZorgMuse kunnen worden toegerekend.

Artikel 24 Wijziging algemene voorwaarden

 1. ZorgMuse is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal ZorgMuse zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 25 Annuleringsregeling nascholingen

1. Annulering van incompany-scholingen na ondertekening van de offerte door de klant is niet mogelijk. Welk kan de afgesproken datum tot 2 weken voor aanvang van de nascholing kosteloos worden verzet naar een andere datum binnen een marge van 6 maanden.

2. Als de deelnemer van een training besluit om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan heeft hij/zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
– Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van het inmiddels betaalde deelnamebedrag.
– Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 15% van het inmiddels betaalde deelnamebedrag.
– Binnen drie weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.
3. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte training bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan de organisatie zijn doorgegeven.
De organisatie heeft het recht de training te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de trainer of overmacht. In geval van annulering door de organisatie heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde trainingsgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
4. De organisatie heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan de training.

Artikel 26 Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van ZorgMuse.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 27 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat ZorgMuse bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 28 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar ZorgMuseZorgMuse is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 juni 2022.